Privacy Statement

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.igluu.cz je společnost Igluu s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 09763465. Pokud jste nám poslali své kontaktní údaje (jméno, příjmení, emailovou adresu) prostřednictvím formuláře na naší webové stránce, abychom Vás po spuštění portálu Igluu oslovili, budeme Vaše údaje zpracovávat pouze za tímto účelem. Právním důvodem zpracování těchto údajů je Váš souhlas. Údaje, které jste nám svěřili výše uvedeným způsobem, budeme uchovávat pouze do 31.12.2022. Pokud se v mezidobí stanete naším klientem, tak i po této době, tj. po dobu trvání našeho smluvního vztahu a přiměřenou dobu poté. Jelikož jsme portál, který využívá cloudové služby, Vaše údaje předáváme jakožto zpracovatelům poskytovatelům cloudových služeb a dalším dodavatelům technologií, jako je zejména Amazon Web Services. Pro zajištění poskytnutí některých služeb je nezbytné Vaše osobní údaje předávat našim partnerům, kteří se na poskytnutí služby podílejí. Tato informace je obvykle uvedena u příslušného formuláře, kde jste své osobní údaje vyplnili. Při zpracování osobních údajů máte právo na přístup k Vašim údajům, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování osobních údajů, Public právo na opravu či výmaz Vašich údajů, právo na odvolání souhlasu, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost. V případě potřeby se ohledně Vašich údajů obracejte prosím na Michala Švuba - michal@igluu.cz.

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.igluu.cz a jejích podstránek (dále jen „Stránky“) je společnost Igluu s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 09763465 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli, případně subjektům, které poskytly Provozovateli právo užívat jejich díla, náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu Stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“), které jsou závazné pro všechny uživatele Stránek.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání Stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a že nebude jakkoliv poškozovat práva ani dobré jméno Provozovatele ani ostatních uživatelů. 

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • Zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Stránek nebo je jinak zneužívat,

  • Zasahovat do používání Stránek jinými uživateli,

  • Využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) nebo řetězových zpráv,

  • Zasílat na Stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

  • Provádět web scraping, tj. stahovat data ze Stránek ve větším rozsahu, za účelem komerčního využití,

  • Monitorovat Stránky a jejich využívání jinými uživateli či nechat si Stránky monitorovat třetími stranami.

  • Vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

  • Pokoušet se získat přístup k těm částem Stránek, které jsou neveřejné (určené jen pro určité uživatele),

  • Šířit na Stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Logo Igluu je zapsanou ochrannou známkou a jakékoli její užití je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem Provozovatele.

Stránky mohou obsahovat i jiná loga, která mohou být zapsanou ochrannou známkou nebo mohou být chráněna jiným způsobem. Uživatelé tato loga nemohou jakkoli používat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo jiných vlastníků příslušných ochranných známek.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah Stránek má pouze informativní a nezávazný charakter, není-li stanoveno jinak. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak, např. ohledně těchto Podmínek.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.

Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 8. 2022.